Правила за читателот

  1. Книгата може да се подигне само со членска карта.
  2. Можат да се подигнат 2 книги со рок на враќање 15 дена.
  3. На барање на корисникот овој рок може да се продолжи само уште 15 дена, доколку книгата не е резервирана.
  4. При враќање на библиотекарскиот материал за секоја книга се наплаќа амортизација (5,00 ден.на книга).
  5. Во случај на задоцнување се наплаќа задоцнина поединично за секоја книга (5,00ден по примерок)
  6. За изгубена членска карта се плаќа 30,00 ден.